Behandling av personuppgifter, GDPR

GDPR

Byggarna i Falun AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Byggarna i Falun AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på Byggarna i Falun AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Byggarna i Falun AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Byggarna i Falun AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

close-link